Privacy beleid

Bakker Bedrijfswagens hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bakker Bedrijfswagens houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als Bakker Bedrijfswagens zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Bakker Bedrijfswagens verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bakker Bedrijfswagens de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • NAW-gegevens
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres


Uw persoonsgegevens worden door Bakker Bedrijfswagens opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/ lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/ lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Bakker Bedrijfswagens verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bakker Bedrijfswagens de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres


Uw persoonsgegevens worden door Bakker Bedrijfswagens opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/ lobbycontacten en/of geïnteresseerde.


Verwerking van persoonsgegevens van kandidaten

Persoonsgegevens van kandidaten worden door Bakker Bedrijfswagens verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Werving en selectie van nieuwe medewerkers.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het contactformulier op bakkerbedrijfswagens.nl/vacatures.


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bakker Bedrijfswagens de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Curriculum Vitae (CV)


Uw persoonsgegevens worden door Bakker Bedrijfswagens opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende het sollicitatieproces


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

OBFCM regeling (verwerking voertuiggegevens bij APK)

Tijdens de APK worden gegevens uitgelezen en doorgegeven aan het RDW en uiteindelijk aan het EEA (het Europees Milieuagentschap) voor haar centrale gegevensarchief (CDR). Het gaat hierbij om door uw boordinstrumenten gemeten gegevens over het brandstof/elektriciteitsverbruik en om uw VIN. Het doel van deze verwerking en van de uitvoeringsverordening is om inzicht te geven over het daadwerkelijke verbruik van uw voertuig en dit ook te vergelijken met dat wat was geregistreerd tijdens de typegoedkeuring. Zo kan de ontwikkeling van de werkelijke prestaties van uw voertuig gedurende de geraamde levensduur gevolgd worden. De gegevens worden voor hetzelfde voertuig gedurende een periode van 15 jaar verzameld en gedurende een periode van 20 jaar door het EEA bewaard. Het centrale gegevensregister bevat alle door de lidstaten gerapporteerde gegevens, met uitzondering van de voertuigidentificatienummers (VIN’s). De VIN’s worden gedurende een periode van 20 jaar vanaf de datum waarop zij voor het eerst zijn geüpload naar het CDR of het Business Data Repository (BDR) van het EEA, door het EEA bewaard.

U heeft het recht deze verwerking te weigeren. In dat geval melden wij dit via uw APK afmelding aan het RDW.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Bakker Bedrijfswagens bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Bakker Bedrijfswagens van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
  gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische
  incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Bakker Bedrijfswagens
Postbus 353
3800 AJ AMERSFOORT
T. 088 – 2226234

Wijzigingen

De manier waarop Baker Bedrijfswagens persoonsgegevens verwerkt en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht om dit Privacy Beleid aan te passen. Indien nodig brengen wij u op de hoogte van een wijziging. In de Privacy Policy wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Deze Policy is voor het laatst herzien op 6 april 2020.