Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Van alle vennootschappen die deel uit maken van Bakker Bedrijfswagens. Versie 28 september 2023.

Artikel 1: Begripsbepaling

 • Onder “Bakker” worden in deze algemene voorwaarden verstaan alle vennootschappen die deel uit maken van Bakker Bedrijfswagens in elke hoedanigheid, waaronder die van aanbieder, verkoper, dan wel reparateur.
 • Onder “afnemer” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de wederpartij van Bakker in de ruimste zin van het woord.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid          

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, koopovereenkomsten, leveranties van zaken, reparatieovereenkomsten en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door of met Bakker.

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

 • Alle aanbiedingen, hoe ook gedaan en ongeacht of daarin een termijn voor aanvaarding is bepaald, zijn vrijblijvend en gelden als geheel.
 • Gegevens die in catalogi en technische specificatiebladen worden gepubliceerd en/of bij de aanbieding worden verstrekt, zijn voor Bakker niet bindend en alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen wordt aangeboden.
 • Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat Bakker de opdracht schriftelijk aan afnemer heeft bevestigd.
 • De aanbieding en de opdrachtbevestiging bepalen de inhoud van de overeenkomst, waarbij de inhoud van de opdrachtbevestiging prevaleert.

 

Artikel 4: Prijzen

 • Alle prijzen zijn exclusief BTW.
 • Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst geldende fabrieksprijzen, wisselkoersen, invoerrechten, belastingen, materiaal en loonkosten.
 • Indien na het tot stand komen van de overeenkomst één of meer prijsfactoren verhoging ondergaan, is Bakker gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig eenzijdig te verhogen. Bakker zal eventuele prijsverhogingen als hiervoor bedoeld, onverwijld schriftelijk ter kennis brengen aan de afnemer. Bij een prijsverhoging van meer dan 5% is afnemer gerechtigd binnen 2 dagen na ontvangst van de kennisgeving de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 5: Betaling

 • Betaling van voertuigen dient netto contant te geschieden voor aflevering, door middel van telefonische overboeking. Voor alle overige betalingen geldt een termijn van 30 dagen na factuurdatum. Betalingen dienen te worden gedaan zonder kortingen of verrekening. De betalingstermijn is een fatale termijn.
 • Indien het voertuig in afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid niet volledig is betaald voordat het voertuig bij de in artikel 6.2 bedoelde carrosserie- of constructiebedrijven is afgeleverd, geldt als uiterste datum van betaling aan Bakker de oorspronkelijk met de carrosserie opbouwer overeengekomen opleverdatum, ook indien de betreffende carrosserie opbouwer om welke reden dan ook het voertuig niet op die opleverdatum uitlevert.
 • Door afnemer gedane betalingen strekken steeds ter betaling van opeisbare vorderingen van Bakker op de desbetreffende klant, die het langst openstaan en ter betaling van alle verschuldigde rente en kosten, uit welke overeenkomst met Bakker dan ook, ongeacht hetgeen de afnemer bij betaling vermeldt.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is afnemer een boeterente verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van de maand geldt als een volledige maand, onverminderd het recht van Bakker op wettelijke rente.
 • Alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van het NOVA tarief.
 • Bakker is te allen tijde gerechtigd om zonder opgave van redenen gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, dan wel zekerheidsstelling voor de betaling van afnemer te verlangen.

 

Artikel 6: Levering

 • Levering geschiedt af bedrijf Bakker. Vervoer van geleverde zaken geschiedt steeds voor rekening en risico van afnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Voertuigen, die voor het bedrijfsklaar maken worden bewerkt door schilders, carrosserie- en/of constructiebedrijven, gelden als geleverd op het moment dat het betreffende voertuig het terrein van Bakker verlaat om bij die bedrijven te worden afgeleverd. Bij het verlaten van het terrein van Bakker is het betreffende voertuig voor risico van afnemer.
 • Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Alvorens in verzuim te geraken, dient Bakker door afnemer schriftelijk in gebreke te zijn gesteld op een termijn van tenminste drie weken.
 • Afnemer is gehouden de zaken af te nemen binnen 2 dagen nadat deze voor afname gereed zal zijn gemeld. Bij niet of niet tijdige afname gaat het risico over op afnemer. Bakker is gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de afnemer op te slaan en van afnemer betaling te verlangen als ware er afgenomen.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 • Bakker behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan afnemer geleverde of te leveren zaken, zolang afnemer de vorderingen van Bakker met inbegrip van vorderingen ter zake van rente en kosten uit hoofde van de betreffende overeenkomst niet heeft voldaan of zolang afnemer het verschuldigde ter zake van verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit de betreffende overeenkomst nog niet heeft voldaan, een vordering van Bakker wegens tekortschieten in de nakoming van afnemer daaronder begrepen.
 • Afnemer is gehouden jegens derden melding te maken van het feit dat de eigendom van de in lid 1 bedoelde zaken bij Bakker rust. Afnemer is niet gerechtigd tot vervreemding, verhuur, belening en verpanding van de geleverde zaken, zolang het eigendomsvoorbehoud voortduurt.
 • Bakker is gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in haar macht te brengen, indien afnemer zijn betalingsverplichting niet of niet tijdig nakomt, onverminderd haar recht op schadeloosstelling. Afnemer is verplicht Bakker ter uitvoering van deze bepaling ongehinderd de toegang tot de zaken te verschaffen.
 • Bakker is gerechtigd alle zaken, welke zij uit hoofde van reparatie-overeenkomst, uit welke hoofde en met welke bestemming ook van afnemer onder zich heeft, terug te houden voor rekening en risico van afnemer, totdat alle opeisbare vorderingen van Bakker zijn voldaan.
 • Zolang het eigendomsvoorbehoud voortduurt, is Bakker gerechtigd bij een eventuele aflevering van het voertuig bij een carrosserie opbouwer als voorwaarde te bedingen dat de betreffende carrosserie opbouwer ten aanzien van Bakker schriftelijk afstand doet van het wettelijke retentierecht dat hij bij eventuele wanbetaling door afnemer zou kunnen inroepen en deze zich voorts schriftelijk bereid verklaart te allen tijde het geleverde op eerste verzoek aan Bakker af te geven.

 

Artikel 8: overmacht, opschorting en ontbinding

 • Indien Bakker door overmacht, waaronder wordt verstaan iedere niet aan Bakker te wijten omstandigheid waardoor de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of wordt verhinderd, niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen na te komen, heeft Bakker het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Afnemer heeft in dat geval eerst het recht de overeenkomst te ontbinden, vanaf het moment dat nakoming door Bakker blijvend onmogelijk is geworden. Indien de overmacht situatie meer dan zes maanden voortduurt, wordt nakoming geacht blijvend onmogelijk te zijn.
 • Bij een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Bakker, is Bakker gerechtigd nakoming op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Bakker op schadevergoeding.
 • In geval van faillissement van afnemer of diens surséance van betaling, of indien afnemer door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen, zijn alle vorderingen van Bakker terstond en geheel opeisbaar. In deze gevallen heeft Bakker tevens het recht de nakoming harerzijds op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 9: Garantie

 • Afnemer kan ter zake van geleverde zaken geen andere rechten of garanties doen gelden dan die, welke zijn vermeld in de bij de betreffende zaken behorende fabrieksgarantie.
 • Reparaties worden slechts gegarandeerd voor zover bij de aanvaarding van de reparatie-opdracht door Bakker een resultaat is toegezegd. In alle gevallen vervalt de garantie, nadat sedert de reparatie 1500 kilometers zijn verreden, dan wel nadat een periode van drie maanden is verstreken.
 • De garantieverplichtingen van Bakker geven afnemer geen ander recht dan tot vervanging of herstel van het geleverde. Herstel onder de garantie leidt niet tot overeenkomstige verlenging van de garantietermijn.
 • Bakker is van haar garantieverplichtingen ontheven, indien derden aan het geleverde werkzaamheden hebben verricht en/of indien het gebrek is veroorzaakt door ondeskundig gebruik van het geleverde in afwijking van de door Bakker verstrekte voorschriften.
 • Geen garantie wordt verstrekt op zaken of reparaties, die op aanwijzing van de afnemer of door de afnemer ingeschakelde derden, waaronder diens werknemers en/of hulppersonen, zijn vervaardigd, dan wel gerepareerd.
 • Voor schadewerkzaamheden luiden de garantievoorwaarden als volgt:

1 - Bakker garandeert dat de door haar verrichte of aan derden uitbestede werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd. Deze garantie wordt verleend gedurende één jaar na op- of aflevering van het object, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2 - Ten aanzien van niet door Bakker zelf vervaardigde zaken geldt de garantie alsmede de garantietermijn van de betreffende leverancier of fabrikant.

3 - De in dit artikel 9.6 omschreven garantie geldt niet in het geval van:

 1. gebreken die het gevolg zijn van niet door of namens Bakker uitgevoerde onzorgvuldige behandeling en/of blootstelling van de zaak aan extreme omstandigheden dan wel het gevolg zijn van niet door Bakker gemaakte constructiefouten met betrekking tot de zaak;
 2. gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van zaken die door afnemer aan Bakker ter beschikking zijn gesteld tenzij de opdracht strekt tot opheffing van die gebreken;
 3. bij daglicht niet met het blote waarneembare kleurverschillen in de laklaag van de zaak;
 4. aantasting van de laklaag van de zaak die is ontstaan:
  • door een van buiten komende oorzaak;
  • aan niet door Bakker aangebrachte of niet door Bakker bewerkte delen;
 5. gebreken aan zaken die na aflevering door Bakker niet in haar onderneming een nadere behandeling hebben ondergaan, terwijl deze nadere behandeling naar goed vak gebruik wel noodzakelijk was en waarvan de noodzaak door Bakker schriftelijk aan afnemer uiterlijk bij op- of aflevering van het object kenbaar is gemaakt. Deze uitsluiting geldt alleen als er verband bestaat tussen het gebrek en het verzuim;
 6. zaken dan wel werkzaamheden ten aanzien waarvan Bakker bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk te kennen geeft, dat hij zich niet kan verenigen met een aan hem door afnemer voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen en/of werkmethoden;
 7. te bewerken zaken die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de aanwezige gebreken (waaronder corrosie) binnen het kader van hetgeen is overeengekomen afdoende te verhelpen of te verwijderen, alsmede wanneer de zaken niet in de onderneming van Bakker zijn voorbewerkt.

4 - De aanspraak op de garantie zoals bedoeld in dit artikel 9.6 vervalt indien:

 1. afnemer de zaak niet binnen de door Bakker vastgestelde termijn ter controle aanbiedt aan welke controle voor afnemer geen kosten zijn verbonden;
 2. afnemer bij zichtbare gebreken haar reclames niet binnen een maand na aflevering van het object schriftelijk met een duidelijke omschrijving van de klachten bij Bakker indient;
 3. afnemer, niet zijnde consument, bij onzichtbare gebreken haar reclames niet binnen 14 dagen na het ontdekken van deze gebreken schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klachten bij Bakker indient;
 4. afnemer Bakker niet in de gelegenheid stelt om het gebrek te verhelpen;
 5. werkzaamheden die verband houden met de door Bakker verrichte werkzaamheden, zonder toestemming van Bakker door anderen dan deze aan de zaak zijn verricht, tenzij de noodzaak van het onmiddellijk verrichten van deze werkzaamheden door afnemer kan worden aangetoond.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van Bakker is uitdrukkelijk beperkt tot de in artikel 9 omschreven garantieverplichtingen, tenzij de afnemer bewijst dat hij door opzet of grove schuld van Bakker schade heeft geleden.
 • Voor vergoeding komt in ieder geval niet in aanmerking:
 1. schade, ontstaan door het opvolgen van aanwijzingen van de afnemer of door het werken met zaken, werknemers en/of hulppersonen van de afnemer, één en ander in de ruimste zin van het woord;
 2. schade, die optreedt nadat de zaak door een afnemer of een derde is verwerkt of bewerkt;
 3. schade, ten gevolge van ondeskundig en/of niet overeengekomen gebruik van het geleverde;
 4. bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade van welke aard ook, daaronder begrepen schade aan de lading.

10.3 Indien en voor zover er op Bakker enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is de uit dien hoofde verschuldigde schadevergoeding te allen tijde beperkt tot de in hoofdsom voor de verrichte diensten en/of geleverde zaken gefactureerde bedragen.

10.5 Afnemer vrijwaart Bakker tegen alle aanspraken van derden wegens schade die direct of indirect verband houdt met het geleverde.

10.6 Vorderingen uit hoofde van de garantie en/of uit hoofde van dit artikel, dienen binnen 14 dagen na het ontstaan van het gebrek, dan wel het zich voordoen van de schade, schriftelijk bij Bakker te worden gemeld op straffe van verval van iedere aanspraak.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten, inclusief deze voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen, evenals incasso geschillen, tussen Bakker en afnemer zullen, voor zover de wet dat toestaat, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht. Bakker behoudt zich echter het recht voor geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de afnemer.
 • Daar waar de Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van alle vennootschappen, die deel uitmaken van Bakker Bedrijfswagens niet in voorziet, gelden de voorwaarden zoals opgenomen in de omschreven actuele voorwaarden van de BOVAG, afd. Truckdealers.


Artikel 12: Marketing enquêtes

12.1 De afnemer gaat ermee akkoord dat de fabrikant (en zijn dochterondernemingen) van truck(s) en/of bedrijfswagens, de contactgegevens die de afnemer tijdens het aankoopproces aan Bakker heeft verstrekt, mag gebruiken om de afnemer te informeren over producten en diensten van de fabrikant, die volgens de fabrikant interessant kunnen zijn voor de afnemer.

Daarnaast kan de fabrikant contact opnemen met de afnemer voor onderzoek naar de klantentevredenheid. Indien de afnemer de bovengenoemde informatie of tevredenheidsonderzoeken niet wenst te ontvangen, kan de afnemer de fabrikant en/of Bakker hiervan op de hoogte stellen. Na ontvangst van deze kennisgeving zullen de fabrikant en Bakker de informatie voor deze doeleinden niet meer gebruiken.

Contact: Vragen over de verkoop- en leveringsvoorwaarden van Bakker Bedrijfswagens? Neem dan contact met ons op.